Regulamin RODO

Spis treści

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), sklep internetowy www.hurtromstom.pl P.P.H.U. J&K Romstom J. Lechowska, I. Lechowska Sp.j. informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez sklep, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, prosimy o kontakt ze sklepem, ul Barlickiego 35, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, bądź z inspektorem danych osobowych drogą elektroniczną poprzez: hurt@romstom.pl lub pisemnie na adres ul. Barlickiego 35, 97-200 Tomaszów Mazowiecki.

WSKAZANIE ADMINISTRATORA

Administratorem danych osobowych Klienta jest Sklep internetowy hurtromstom.pl, P.P.H.U. J&K Romstom J. Lechowska, I. Lechowska Sp.j. z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Barlickiego 35, kod pocztowy 97-200, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieście w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000082042, NIP: 7732087406, REGON: 590649924.

Podmiotem przetwarzającym dane osobowe jest Operator platformy IdoSell Shop, tj. IAI S.A. z siedzibą w Szczecinie, Aleja Piastów 30, 71-064 Szczecin, tel. +48 91 443 66 00, fax +48 91 443 66 01, office@iai-sa.com. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez Operatora są: Beyond.pl sp. z o.o., ul. M. Palacza 113,
60-273 Poznań, NIP: 782-23-24-152, KRS: 0000237620 oraz Affiliate Partners, którym Operator powierza przetwarzanie danych osobowych Klienta.

CELE ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzanie danych osobowych podanych przez Klienta www.hurtromstom.pl, operującego na platformie IdoSell Shop i IdoSell Booking (dalej: „Klient”) podczas Aktywacji Usługi odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celach służących świadczeniu przez IAI S.A. (dalej: „Operator”) usług oraz wystawiania dowodów księgowych, a także na podstawie zgody wyrażonej w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO na przetwarzanie danych osobowych Klienta w celach marketingowych.

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO Operator dokonuje przetwarzania danych osobowych Klienta w postaci profilowania sklepów internetowych Klienta w zakresie obsługi klienta i marketingu. Operator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji względem Klienta na podstawie profilowania, o których mowa o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Sklep internetowy hurtromstom.pl działający na silniku IdoSell Shop przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celach: podjęcia na Pani/Pana żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy sprzedaży z sklepem lub gdy jest to niezbędne do wykonania umowy z sklepem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a dodatkowo, w odniesieniu do umów związanych z:

 • dokonaniem oceny zdolności kredytowej w przypadku zakupu na raty (zgodnie z art. 9 Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim lub art.70 ustawy – Prawo Sklepowe) – produkty sklepu: Credit Agricole Raty, eRaty Santander Consumer Bank, mBank

 • przekazywaniem informacji do instytucji utworzonych na podstawie art. 105 ust. 4 ustawy - Prawo Sklepowe, w tym Biura Informacji Kredytowej S.A. („BIK”) z siedzibą w Warszawie, do Związku Sklepów Polskich z siedzibą w Warszawie,

 • związanych z rozpatrywaniem skarg i reklamacji dotyczących usług świadczonych przez Sklep na podstawie art.5 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, a także innych wniosków i zapytań skierowanych do Sklepu;

 • ponadto w niektórych sytuacjach może okazać się konieczne przetwarzanie Pani/Pana danych z uwagi na realizację prawnie uzasadnionych interesów Sklepu (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO), w szczególności w celach: marketingu produktów i usług Sklepu oraz podobnych produktów i usług oferowanych przez partnerów Sklepu, związanych z monitorowaniem i poprawą jakości świadczonych przez Sklep produktów i usług, w tym monitorowaniem rozmów telefonicznych i spotkań, badaniem Pani/Pana satysfakcji ze świadczonych usług, związanych z zarządzaniem ryzykiem oraz kontrolą wewnętrzną Sklepu na podstawie art.9 i nast. Prawa Sklepowego;

 • restrukturyzacji lub sprzedaży wierzytelności Sklepu względem Pani/Pana oraz dochodzenia roszczeń przez Sklep,

 • w przypadku, gdy znajdzie to zastosowanie, powiązanych z prowadzeniem postępowań spornych, a także postępowań przed organami władzy publicznej oraz innych postępowań, w tym w celu dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami,

 • przeciwdziałania nadużyciom oraz wykorzystywaniu działalności Sklepu dla celów przestępczych, w tym w celu przetwarzania i udostępniania informacji dotyczącej podejrzeń lub wykrycia przestępstw na zasadach określonych wart. 106d i nast. Prawa Sklepowego,

 • wewnętrznego raportowania w ramach platformy sklepowej IAI IdoSell Shop, w tym sprawozdawczości zarządczej,

 • w przypadku, gdy znajdzie to zastosowanie, prowadzenia wewnętrznej ewidencji wręczanych i otrzymywanych korzyści, konfliktów interesów i naruszeń etycznych w zakresie niezbędnym do przeciwdziałania nadużyciom oraz wykorzystywaniu działalności Sklepu dla celów przestępczych;

 • w innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH OSOBOWYCH SKLEPOWI

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonywania umowy z Sklepem, wynika z realizacji obowiązków wynikających z ww. przepisów prawa lub jest niezbędne do realizacji celów wynikających z ww. prawnie uzasadnionych interesów Sklepu. Brak podania przez Panią/Pana wszystkich wymaganych danych osobowych będzie stanowić przeszkodę do zawarcia umowy sprzedaży oraz świadczenia przez Sklep usług na Pani/Pana rzecz.

Podanie danych osobowych przez Klienta jest wymogiem umownym i jest dobrowolne, ale konieczne do zrealizowania Usługi. Niepodanie danych osobowych skutkuje niemożliwością świadczenia Usługi.

INFORMACJE O ODBIORCACH PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych w pkt. II, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:

 • organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa, np. Komisji Nadzoru Finansowego, Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej;

 • podmiotom powiązanym z Sklepem, w tym w ramach platformy sklepowej IAI IdoSell Shop, przy realizacji obowiązków raportowych i sprawozdawczych;

 • podmiotom wykonującym zadania wynikające z przepisów prawa, takim jak BIK oraz biura informacji gospodarczej, a także innym instytucjom w zakresie, w jakim informacje te są niezbędne w związku z wykonywaniem czynności Sklepowych oraz nabywaniem i zbywaniem wierzytelności;

 • podmiotom uczestniczącym w procesach niezbędnych do wykonania zawartych z Panią/Panem umów, w tym Krajowej Izbie Rozliczeniowej S.A., Visa, Mastercard, First Data Polska, T-pay, PayU, Blik, SkyCash;

 • podmiotom wspierającym Sklep w jego procesach biznesowych i czynnościach Sklepowych, w tym podmiotom przetwarzającym dane osobowe na rzecz Sklepu (tzw. procesorzy danych) oraz partnerom Sklepu.

OKRESY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Operator będzie przechowywał dane osobowe Klienta do momentu upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy albo przez okres wymagany przez odrębne przepisy dotyczące obowiązków podatkowo-rachunkowych – w zależności od tego, który okres skończy się później. Po upływie tego terminu dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez Operatora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Operatora na potrzeby prowadzonych kampanii marketingowych.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Sklep internetowy www.hurtromstom.com operujący na silniku IdoSell Shop pragnie zapewnić Pani/Panu, że wszystkim osobom, których danych osobowe są przetwarzane przez Sklep, przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO. W związku z tym przysługują Pani/Panu następujące prawa:

 • prawo dostępu dodanych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

 • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo dobycia zapominanym”) – w przypadku gdy: dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub winny sposób przetwarzane, osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy: osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

 • prawo do przenoszenia danych osobowych – w przypadku gdy: przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

 • jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego Klient prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim;

 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

W zakresie, w jakim udzieliła Pani/Pan zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Sklep internetowy hurtromstom.pl, P.P.H.U. J&K Romstom J. Lechowska, I. Lechowska Sp.j. z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Barlickiego 35, kod pocztowy 97-200, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieście w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000082042, NIP: 7732087406, REGON: 590649924.

 

 

pixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixel